Verhuur

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN GERT JAN BRINKS VERHUUR
Ingaande januari 2012

Artikel 1. Definities en algemene bepalingen
1.1. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Verhuurder: Gert Jan Brinks verhuur en al haar vestigingen.
b. Huurder: de (potentiële) wederpartij van Verhuurder met betrekking tot een (potentiële) huurovereenkomst.
c. Partijen: Verhuurder en Huurder gezamenlijk.
d. Materieel: alle door Verhuurder aan Huurder verhuurde roerende goederen, al dan niet in eigendom van Verhuurder.
f. Huurdag: kalenderdag.
g. Schriftelijk: in document, fax, e-mail.
1.2. Mondelinge afspraken hebben tussen Partijen slechts rechtskracht, nadat zij schriftelijk door Verhuurder zijn bevestigd, dan wel nadat door of namens Huurder enig schriftelijk document, bijv. doch niet uitsluitend een verhuurcontract, bij aflevering van het Materieel is ondertekend.
1.3. Verhuurder kan een legitimatie verlangen van Huurder of van de degene die het Materieel namens Huurder komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder.
2.2. Verhuurder wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Huurder af en aanvaardt slechts afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, indien Verhuurder schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

Artikel 3. Huurtermijn
3.1. De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één huurdag of een veelvoud hiervan.
3.2. De huurperiode start op de dag waarop het Materieel aan Huurder ter beschikking wordt gesteld, tenzij Partijen anders overeenkomen. De huurperiode eindigt op de dag waarop het
Materieel in het beheer van Verhuurder is teruggebracht, tenzij Partijen anders overeenkomen.
3.3. Materieel met een urenteller wordt aan Huurder verhuurd met een maximum van 10 gebruiksuren per huurdag, dan wel 50 gebruiksuren per week. Indien de Huurder dit Materieel
meer dan 10 uren per huurdag heeft gebruikt, dan wel meer dan 50 uren per week, dient Huurder een huurtoeslag naar rato te betalen.

Artikel 4. Beschikbaar Materieel
4.1. De huurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op het Materieel dat Verhuurder in voorraad heeft.
4.2. Het Materieel wordt door Verhuurder in schone en goed bruikbare staat geleverd.

Artikel 5. Transport van Materieel door Verhuurder
5.1. Huurder draagt de kosten en het risico van het transport, inclusief laden en lossen, tenzij het Materieel door of namens Verhuurder wordt getransporteerd. In het laatste geval zijn
uitsluitend de kosten voor rekening van Huurder.
5.2. Wanneer dit met Huurder is afgesproken, verzorgt Verhuurder tegen een separaat overeen te komen tarief het transport van en naar de door huurder opgegeven plaats op de begane grond en op een voor het transportmiddel bereikbare plaats, en indien mogelijk het laden en lossen.
5.3. Verhuurder bericht Huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- of ophaaltijden. Huurder kan aan de opgegeven tijdstippen geen rechten ontlenen.
5.4. Huurder dient ervoor te zorgen dat op de overeengekomen datum en op het overeengekomen
tijdstip het benodigde en bevoegde personeel aanwezig is voor het in ontvangst of retour

nemen van het Materieel. Indien Huurder hieraan niet voldoet, behoudt Verhuurder zich het recht voor om het Materieel respectievelijk mee terug te nemen dan wel voor rekening en risico van Huurder te laten staan. De hieruit voortvloeiende kosten alsmede de extra kosten voor een nieuwe aflevering of retourname komen geheel voor rekening van Huurder.

Artikel 6. Verplichtingen en bevoegdheden van Verhuurder
6.1. Verhuurder is bevoegd het Materieel af te leveren met afwijkingen op ondergeschikte punten van de toegezegde eigenschappen, waartoe in ieder geval doch niet uitsluitend worden gerekend: geringe kleur-, gewicht- en of maatverschillen, andere onderdelen of programmatuur die technisch en kwalitatief gelijkwaardig zijn en het functioneren niet negatief beïnvloeden.
6.2. Verhuurder verzorgt het preventief onderhoud van het Materieel voor de huurperiode en draagt daarvan de kosten. Dagelijks onderhoud gedurende de huurperiode en kosten voor zover deze niet voortvloeien uit normaal gebruik zijn voor rekening van Huurder.
6.3. Indien het Materieel bij normaal gebruik niet naar behoren functioneert, wordt het herstel door of namens Verhuurder verzorgd op een zo kort mogelijke termijn.

Artikel 7. Verplichtingen van Huurder
7.1. Het Materieel mag alleen door Huurder zelf en/of zijn werknemers in de uitoefening van hun functie worden gebruikt.
7.2. Het Materieel dient in overeenstemming met de bestemming te worden gebruikt. Bij twijfel over of onbekendheid met het Materieel en/of de inhoud van de gebruiksinstructies en/of de geschiktheid van het Materieel voor het gebruik dat Huurder van het Materieel wenst te maken, dient Huurder vooraf Verhuurder te raadplegen.
7.3. Huurder is er voor verantwoordelijk, dat het Materieel uitsluitend in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en/of richtlijnen in de branche wordt gebruikt.
7.4. Huurder is er voor verantwoordelijk dat Materieel dat uitsluitend door personeel met een specifieke deskundigheid mag worden gebruikt, niet wordt gebruikt door personeel dat deze deskundigheid mist.
7.5. Huurder is gehouden om over alle vergunningen, toestemmingen en machtigingen te beschikken die nodig zijn voor het werken met het Materieel.
7.6. Huurder zal het Materieel in goede staat houden en in schone, goede en direct bruikbare staat terugleveren aan Verhuurder, behoudens normale slijtage.
Verhuurder kan de kosten voor reiniging bij Huurder in rekening brengen.
7.7. Huurder is verplicht om bij de start van de huurperiode het Materieel terstond op gebreken te onderzoeken.
7.8. Huurder dient eventuele gebreken onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur,
te melden, bij gebreke waarvan het Materieel wordt geacht in goede staat te zijn geleverd.
7.9. Huurder is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, vernietiging beslaglegging en/of vorderingen van derden onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan Verhuurder, nadat een dergelijke omstandigheid zich heeft voorgedaan.

Artikel 8. Prijzen, facturatie en betaling
8.1. Huurder dient de door Verhuurder conform zijn meest recente prijslijst in rekening gebrachte huurtarieven te voldoen ongeacht of aan alle administratieve vereisten is voldaan.
8.2. De huurtarieven gelden uitsluitend voor gebruik van het Materieel in Nederland en België.
8.3. Betaling geschiedt door middel van facturatie. Huurder dient binnen 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur te betalen.
8.4. Over een achterstallige termijn is, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, Huurder vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede de met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste op 15% van het betreffende bedrag worden bepaald. Het bovenstaande geldt onverminderd de bevoegdheid van Verhuurder om iedere openstaande verplichting harerzijds op te schorten in het geval Huurder nalatig is met de betaling van een of meer verschuldigde termijnen.
8.5. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief btw, transport en brandstof
8.6. Dieselgedreven Materieel en/of brandstoftanks worden met een volle tank geleverd en het Huurder brengt materieel weer volgetankt terug. Indien brandstof niet is aangevuld wordt deze in rekening gebracht voor Huurder.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal en het niet verwijderen van reststoffen van het Materieel opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode, behoudens schade als gevolg van normaal gebruik of slijtage, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door verhuurder na afloop van de huurperiode. In geval van vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal vergoedt Huurder de nieuwprijs met een opslag van 15%.
9.2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het Materieel. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van Huurder of derden op vergoeding van dergelijke schade. Dit is inclusief schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen.
9.3. Bij werkzaamheden binnen Nederland met gevaar voor schade aan zich onder de grond bevindende zaken geldt de Wet WION. Deze wet legt op degenen onder wiens verantwoordelijkheid of leiding de verplichting om voorafgaande aan de werkzaamheden informatie over de ligging van kabels/leidingen op te vragen.
9.4. Bij een beroep op dekking van punt 9.2 en 9.3 is de huurder verplicht aan te tonen dat alle in het kader van de Wet WION vereiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade te voorkomen. Als Huurder daarin naar het oordeel van Verhuurder niet is geslaagd wordt bij de afwikkeling van de schade een eigen risico toegepast. Dit eigen risico bedraagt 10% van het schadebedrag met een minimum van 2500 euro en een maximum van 12.500 euro.
9.5. Indien Huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, zullen alle door Verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van Huurder komen.
9.6. Boetes voor overtredingen met het Materieel die tijdens de huurperiode door of namens Huurder worden veroorzaakt, dienen door Huurder per ommegaande aan Verhuurder te worden voldaan.
9.7. Indien Verhuurder aansprakelijk is voor door Huurder geleden schade, is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. In geen geval is Verhuurder aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

Artikel 10. Verzekering
10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, maakt Huurder gebruik van de door Verhuurder gesloten verzekeringen. Hiertoe dient Huurder een verzekeringspremie te voldoen. Huurder zal een bedrag voor eigen risico dienen te aanvaarden. Verhuurder zal Huurder voorafgaand aan het aangaan van de huurovereenkomst over de hoogte van de premie, de dekking en het eigen risico informeren.
10.2. Indien Huurder geen gebruik maakt van de in het vorige lid geboden mogelijkheid tot verzekering van het Materieel, is Huurder verplicht het Materieel op andere wijze voldoende te verzekeren. Op eerste verzoek van Verhuurder dient Huurder hiervan bewijs aan Verhuurder te overleggen.

Artikel 11. Ontbinding
11.1. Indien Huurder niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze met Verhuurder gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verhuurder het recht deze overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.
11.2. In geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van Huurder, heeft Verhuurder het recht onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van deze en van alle overige tussen Huurder en Verhuurder lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel daarvoor contante betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van Verhuurder, zonder dat Verhuurder tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, doch onverminderd de aan Verhuurder verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Verhuurder ten laste van Huurder heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar. Tevens mag Verhuurder in deze gevallen haar goederen onmiddellijk als eigendom van Verhuurder terug nemen.
11.3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor Verhuurder voortvloeien uit het niet nakomen door Huurder van enige verplichting voor hem uit de overeenkomst en uit deze voorwaarden, zijn geheel voor rekening van Huurder.

Artikel 12. Onderhuur of overdracht van rechten
12.1. Huurder is niet bevoegd het Materieel in onderhuur te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, eventueel onder voorwaarden, van Verhuurder.
12.2. Huurder is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, eventueel onder voorwaarden, van Verhuurder.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen (waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking tussen Huurder en Verhuurder, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de betrokken vestiging van Verhuurder, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
13.3. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zo veel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietig bepaling.

De huurder verklaart hierbij, deze voorwaarden gelezen te hebben en met de gestelde voorwaarden akkoord te zijn.

Naam huurder:


Datum:


Handtekening Huurder:

Deze voorwaarden kunt u in PDF formaat downloaden door HIER te klikken.